Search

Algemene (verkoop)voorwaarden

Deze algemene (verkoop)voorwaarden worden gebruikt door Mulder Diervoeding B.V. (hierna genoemd: ‘Leverancier’), statutair gevestigd te Eibergen (KVK-nr.: 52797384).


Artikel 1.         Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle (precontractuele) aanbiedingen en offertes van Leverancier en op alle met Leverancier gesloten (verkoop)overeenkomsten of door Leverancier te verlenen diensten. Algemene voorwaarden van een afnemer van goederen en/of diensten van Leverancier (hierna genoemd: ‘Afnemer’) worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door Leverancier van de hand gewezen – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van een overeenkomst door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
 • Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover Leverancier en een Afnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeengekomen zijn.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, dan wordt hieronder ook een elektronisch geschrift verstaan.

 

Artikel 2.         Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm dan ook (met inbegrip van offertes), zijn vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan. Leverancier is tevens gerechtigd zonder opgaaf van redenen eigen aanbiedingen en offertes te herroepen, nadat een aanbod of offerte is aanvaard door Afnemer, mits dit binnen vijf werkdagen na aanvaarding geschiedt.
 • Aanbiedingen en offertes van Leverancier gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 • Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van Leverancier aan Afnemer, dan wel nadat Leverancier is gestart met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, zoals die door Leverancier is aangeboden. De schriftelijke bevestiging van Leverancier wordt geacht een volledige en juiste weergave van de aanbieding, offerte en/of overeenkomst te zijn.
 • Wijzigingen in een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Leverancier wordt geacht een volledige en juiste weergave van de wijzigingen te zijn.

 

Artikel 3.         Prijzen en betaling

 • Alle door Leverancier gehanteerde prijzen alsmede vergoedingen zijn in Euro’s en exclusief btw, koerierskosten en deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen en partijen geen – gedurende een bepaalde looptijd – gefixeerde prijs zijn overeengekomen, is Leverancier bevoegd deze prijsstijging aan Afnemer voor te leggen, mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid, waarbij Afnemer het recht heeft deze prijsstijging al dan niet te accepteren. Indien Afnemer de prijsstijging als voornoemd niet accepteert, dan heeft Leverancier het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Tenzij anders op de factuur staat aangegeven, dient de betaling van de factuur te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn.
 • Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het recht van Afnemer om zich te beroepen op de factuur is komen te vervallen.
 • Betalingen van Afnemer zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de opengevallen rente, de kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 • Het recht van Afnemer om vorderingen op Leverancier te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten.
 • De vordering van Leverancier op Afnemer is direct en geheel opeisbaar indien:
  1. Afnemer jegens Leverancier tekortschiet in de nakoming van één van zijn verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting);
  2. Afnemer overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet;
  3. het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
  4. op enig vermogensbestanddeel van Afnemer beslag wordt gelegd.
 • In de in lid 8 genoemde gevallen is Leverancier bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.
 • Als de betaling van een factuur van Leverancier niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is Afnemer direct, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van tenminste 1,00% per maand verschuldigd en tevens is Afnemer alle door Leverancier gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden met een minimum van EUR 50,– vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een volle maand.

 

Artikel 4.         Levering en uitvoering

 • Levertermijnen gelden als indicatie en zijn niet aan te merken als fatale termijnen. Afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij overschrijding van de opgegeven termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Leverancier.
 • Levering vindt plaats DAP (delivered at place), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten voor levering komen ten laste komen van Afnemer. Deze kosten worden achteraf door Leverancier aan Afnemer gefactureerd, indien zulks niet reeds in de prijs is verdisconteerd.
 • Indien zaken na levering dienen te worden opgeslagen bij Leverancier, geschiedt dit voor rekening, risico en kosten van Afnemer.
 • Indien Leverancier de zaken op pallets aflevert bij Afnemer, is Afnemer verplicht deze pallets onverwijld, althans volgens instructie van Leverancier, aan Leverancier retour te geven.
 • Indien in afwijking van voorgaande is overeengekomen dat levering plaatsvindt af fabriek, dan is Afnemer verplicht de zaken af te nemen binnen 14 dagen, nadat Leverancier heeft medegedeeld dat de zaken gereed liggen, bij gebreke waarvan Leverancier de daaruit voortvloeiende schade en kosten mag verhalen op Afnemer, onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten.
 • Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in afzonderlijke delen te leveren.
 • Leverancier heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt in dat geval uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5.         Annulering en ontbinding

 • Indien Afnemer jegens Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen, is Leverancier bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer, op te schorten en slechts voort te zetten tegen aanbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
 • Annulering van een overeenkomst is niet mogelijk, indien Leverancier is gestart met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst (waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, start met productie van overeengekomen zaken, alsmede inkoop van, door Leverancier als uniek aangemerkte, grondstoffen voor de uitvoering van de overeenkomst).

 

Artikel 6.         Eigendomsvoorbehoud

 • Leverancier blijft eigenaar van alle door Leverancier geleverde zaken, zolang Afnemer tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomsten en/of Afnemer vorderingen van Leverancier op Afnemer, die voortvloeien uit het niet nakomen van de eerder genoemde overeenkomsten – zoals schade, boete, rente en kosten -, niet (volledig) heeft voldaan.
 • Afnemer is niet bevoegd om geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, buiten zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
 • Indien een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 3 lid 8 sub a t/m sub d zich voordoet of dreigt voor te doen, is Leverancier gerechtigd om haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken direct terug te nemen.

 

Artikel 7.         Reclame

 • Afnemer is verplicht om bij de aflevering te controleren of de zaken en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, waaronder mede (maar niet uitsluitend) wordt bedoeld dat Afnemer bij de aflevering proefmonsters neemt van de zaken.
 • Afnemer dient een klacht ter zake van zichtbare gebreken aan de overeengekomen prestatie onverwijld en in ieder geval uiterlijk op de dag na de dag van levering aan Leverancier schriftelijk en gemotiveerd mee te delen, op straffe van verval van alle rechten.
 • Indien Afnemer een klacht heeft ter zake van niet-zichtbare gebreken aan de overeengekomen prestatie, dient Afnemer de klacht onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na levering aan Leverancier schriftelijk en gemotiveerd mee te delen, op straffe van verval van alle rechten.
 • Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 7 dagen na levering kunnen worden waargenomen, dient Afnemer onmiddellijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de waarneming, doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering, aan Leverancier schriftelijk en gemotiveerd mee te delen, op straffe van verval van alle rechten. Na het verstrijken van deze termijn kan Afnemer geen beroep (meer) doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
 • In alle gevallen van een klacht dient Afnemer de zaak/zaken, waartegen de klacht gericht is, inclusief de verpakking met batchcodes, onverwijld en in ieder geval binnen 1 dag na mededeling van de klacht aan de Leverancier, te overhandigen, teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht te onderzoeken, op straffe van verval van alle rechten.
 • Indien de klacht naar de uitsluitende mening van Leverancier gegrond is, Afnemer heeft voldaan aan het bepaalde in lid 1 en Afnemer binnen de daarvoor geldende termijnen als bedoeld in lid 2, 3, en 4 heeft geklaagd, kan Leverancier naar eigen keuze het gebrek herstellen, de gebrekkige zaken vervangen of de zaken terugnemen en Afnemer (gedeeltelijk) crediteren voor de koopprijs van de betreffende zaken. De kosten hiervoor komen voor rekening van Afnemer, tenzij Leverancier schriftelijk en ondubbelzinnig aan Afnemer meedeelt dat partijen de kosten zullen delen of dat Leverancier de kosten geheel voor eigen rekening neemt.
 • Het indienen van een klacht bevrijdt Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
 • Geringe afwijkingen geven geen recht op herstel, vervanging en/of (gedeeltelijke) creditering.

 

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

 • Leverancier is niet aansprakelijk voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, behoudens gevallen waarin Afnemer aantoon dat de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade in verband met boetes.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor (kennelijke) typfouten of drukfouten in door haar gehanteerde of verstrekte documentatie, zoals (maar niet beperkt tot) prijslijsten, offertes en bevestigingen.
 • Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan de waarde van de overeenkomst.
 • Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens Leverancier tot vergoeding van schade verjaart na verloop van een jaar, gerekend vanaf de levering, tenzij op dat moment de expiratiedata (THT datum) van de goederen nog niet zijn verstreken, in welk geval verjaring plaatsvindt op de expiratiedatum (THT datum).
 • Afnemer vrijwaart Leverancier alsmede diens personeel en door Leverancier ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst verband houden

 

Artikel 9.         Overmacht

 • Indien nakoming van een der partijen door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan of gepresteerd, wordt niet ongedaan gemaakt, maar tussen partijen afgerekend.
 • Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstakingen; extreme weersomstandigheden; brand; transportbelemmeringen; overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen; storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden; wanprestatie van derden; een epidemie of pandemie; defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en of hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en/of vervoersbelemmeringen of overmacht van de zijde van de leverancier die door Leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld.

           

Artikel 10.       Wijzigingen algemene (verkoop)voorwaarden en conversie

10.1 Leverancier is bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan en de gewijzigde verkoopvoorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dergelijke wijzigingen zullen bindend zijn voor Afnemer indien 30 dagen zijn verstreken nadat Leverancier daarvan mededeling heeft gedaan aan Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient Afnemer dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 30 dagen schriftelijk aan Leverancier kenbaar te maken. Na ontvangst van de mededeling door Leverancier, is Leverancier bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Afnemer.

10.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 11.       Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. In voorkomende gevallen zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.